Óvoda

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.”

                                                                                                                                     /Mk.10,14/

 

Története

 Az imrehegyi óvoda 1974-ben nyitotta meg kapuit a kisgyermekek előtt, egy vegyes csoporttal, egy szakképzett óvónővel. Időközben a gyermek létszám növekedése lehetővé tette, hogy két részben osztott csoportra, s ennek megfelelően két szakképzett óvónővel bővüljön az óvoda. Épületét a létszámnak megfelelően 1993-ban átalakították, korszerűsítették, bővítették. A gyermek létszám lecsökkenése következtében 2005-től ismét egy csoportba valósult meg a nevelés. A helyi iskolával együtt Általános Művelődési Központként működött az önkormányzat fenntartásában 2007-ig. Az önkormányzat anyagi szűkössége miatt, 2007. szeptember 1.-től a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás tagintézménye lett.

Az óvoda 2012. augusztus 31.-től a Kecskemét Kalocsai Egyházmegye fenntartásában a Római Katolikus Egyház kötelékébe tartozik.

Az utóbbi években egyre inkább jellemző, hogy nem csak imrehegyi hanem, keceli gyermekek is járnak az óvodába, ennek köszönhetően ismét két részben osztott csoportba tudjuk fogadni őket. A fenntartó, és a szülők támogatásával, megújult az épület tetőszerkezete, és a játszóudvar játékai is. A fenntartó jóvoltából minden évben folyamatosan újul, szépül az óvoda, egyre több játékkal és eszközzel tudjuk biztosítani a gyermekek számára, hogy mindenki jól érezze magát és örömmel, szívesen jöjjön az óvodába.

Intézményi adatok

 Az intézmény neve, székhelye:

II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Kecel, Szabadság tér 17.

Elérhetőségek: Tel: 78/420-253; 30-576-2580; E-mail: janospal.kecel@gmail.com;

Weblap: www.katolikusiskola-kecel.hu

Az intézmény fenntartója:

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.

Igazgató: Berger József

Az intézmény óvodai feladatot ellátó tagintézményei:

 Tázlári Óvoda

Imrehegyi Óvoda

II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézmény Tagóvodája
6238 Imrehegy, Kossuth Lajos utca 17.

Elérhetőségek: Telefon:  06 30/ 576-2780, E-mail: janospal.imrehegy.ovi@gmail.com

Nyitva tartás rendje:

 hétfő-péntek: 06:00-17:00-ig

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 2 csoport

2022/2023-as nevelési évben:

  – Katica csoport: 17 fő (kis-középső)

Ledenyák Orsolya Klára szakképzett óvodapedagógus

Sendula Erika pedagógiaiasszisztens (szakképzett óvodapedagógus)

Vecsernyés Istvánné szakképzett dajka

 

– Maci csoport: 17 fő (nagy-középső)

Radics Kármen szakképzett óvodapedagógus

Bozó Andrea pedagógiaiasszisztens

Kántor Gabriella szakképzett dajka

Óvodai dolgozók:

 Tagóvoda – vezető: Ledenyák Orsolya Klára

Óvodapedagógusok: 

Sendula Erika

Radics Kármen

Pedagógiai asszisztens: Bozó Andrea

Dajkák: Kántor Gabriella

Vecsernyés Istvánné

Intézményi információk

 A felvételi lehetőségről:


Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)).
Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig.
A felvételnél körzetes gyereket nem utasítunk el!
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezetőből és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre.
Az ötödik életévét betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles felvenni. Az újonnan érkező gyermekeket férőhelyünktől függően a nevelési évben folyamatosan fogadjuk.

Az óvodai beíratás a fenntartó által meghatározott időben történik évi egy alkalommal.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 2. lakcímkártyája
 3. oltási lap
 4. TAJ kártya
 5. más óvodából átiratkozó gyermek esetében, az előző óvoda által kitöltött „Értesítés óvodaváltoztatásról” c. igazolás szükséges.

 Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumokról:

Szervezeti és Működési Szabályzat
Pedagógiai Program
Házirend
Éves munkaterv
A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot.
A Házirend egy példánya – minden szülő számára kiadásra kerül, melynek átvételét aláírásával igazolja.

Ingyenes étkezés igényléséről:

A 2015. évi LXIII. törvény (a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása alapján), 2015. szeptember 1- én lépet hatályba.

Ennek értelmében az óvodai gyermekétkeztetés a ingyenes azoknak, akik:
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, vagy
– tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
– a családban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,vagy
– a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek, vagy
– nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
– utógondozói ellátásban részesül
– az 1 főre jutó havi nettó jövedelem kevesebb, mint a nettó minimálbér 130%-a (2018-ban 119.301Ft-ot).

Az igénylés módja egységesen egy nyilatkozat kitöltésével történik, melyben a szülő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy milyen jogon igényli az ingyenes óvodai étkezést.
A kedvezmény a kérelem benyújtását követő naptól vehető igénybe!

Óvodánk védőszentje

Óvodánk védőszentje SZENT IMRE herceg. Szent Imre alakja példaképül szolgálhat a legkisebbek számára is. A jóra törekvő atya, intelmeit követő ifjú példája ma is időtálló ebben az öntörvényű, egocentrikus világban. November 5-e kiemelt ünnep intézményünkben. Ezen a napon az iskolával közös programot szervezünk, s a legkisebbtől a legnagyobbig, egy szívvel és lélekkel mondunk hálát, Szent Imre közbenjárásáért. Óvodai nevelésünkben alapelv, hogy a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi. Keresztény alapokon nyugvó nevelésünk lehetővé teszi és segíti, a gyermeki személyiség fejlődését. Ezen ünnep alkalmával bekapcsolódunk a település egyik kiemelt rendezvényébe, rajzpályázattal és a megemlékezés során letűzött liliomok elhelyezésével.

Ünnepek, események:

 • Őszi rendezvények: Évnyitó Szentmise, Népmese napja, Termény-, áldás, bál; II. János Pál emlékünnep, Október 23.-i megemlékezés, Szent Márton nap, Szent Imre nap, Szülők-nevelők bálja
 • Téli rendezvények: Adventi gyertyagyújtás, Szent Miklós, Karácsony ünnepe, Mindenki karácsonya, Családi szentmise –Balázs áldás, Szent József ünnepnap –Édesapák megáldása, Farsangi bál,
 • Tavaszi rendezvények: Márc.15.-i megemlékezés, Hamvazó szerdai áldás, Nagyböjti lelki nap, Húsvét, Anyák napja –Családi szentmise,
 • Nyári ünnepek: Az összetartozás napja, Gyermeknap, Évzáró, ballagás; Kirándulás, Évzáró Szentmise, Falunap

Ünnepeink nagy részét legfontosabb partnerünkkel, a helyi általános iskola diákjaival és nevelőivel együtt szervezzük meg. Ezzel is megkönnyítve az óvoda és iskola közötti átmenet folyamát.

Az év folyamán piaclátogatások, termény betakarítások, kirándulások alkalmanként, szentmisén való részvétel ünnepek alkalmával, helyben utazó művészek által előadott produkciók teszik változatosabbá minden napjainkat. Célunk, hogy minél több élményhez, ismeret megszerzéséhez juttassuk a ránk bízott gyermekeket.

Óvodánk jellemzői

Óvodai nevelésünk az Óvodai nevelés országos alapprogramjával harmonizálva a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. Óvodáinkban felvállaljuk, hogy megalapozzuk a katolikus hitet, és a vallásos élet felé irányítjuk a hozzánk járó gyermekeket és szüleiket.

A katolikus óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:

 • a hitre nevelés erősítése,
 • az egészséges életmód alakítása,
 • az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása,
 • az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

A katolikus hagyományokhoz méltó módon szeretetteljes, következetes neveléssel, katolikus szellemben foglalkozunk a gyermekekkel. Legfontosabbnak tartjuk az érzelmi biztonságot, a teljes elfogadás talaján munkálkodó szeretetteljes nevelői magatartást, mely magában foglalja a világgal való értelmes, változatos tevékenységek által történő ismerkedést. Fontosnak tartjuk az összetartozás élményének erősítését, az egymásra való odafigyelés, a gondoskodás, a feltétel nélküli szeretet légkörének megteremtését.

Igyekszünk családias, vidám légkörben nevelni őket, figyelembe véve egyéniségüket, fejlettségüket, tehetségüket is. Egy-egy témakör köré csoportosítva komplexen irányítjuk a különböző tevékenységeket. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeknek minden nap legyen lehetőségük a szabad játékra, így ehhez alkalmazkodva adjuk át az ismereteket (külső világ tevékeny megismerése; ének-zene, énekes játék, gyermek-tánc; verselés, mesélés; rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; mozgás), játékba ágyazottan, melynek témái a környezeti nevelés köré szervezzük, ami akár egy ünnep is lehet. A gyerekekkel sok időt töltünk a szabad levegőn délelőtt, és amíg az időjárás engedi, délután is. A természet, a teremtett világ szeretetére, védelmére, megóvására különös figyelmet fordítunk.

A katolikus szellemű nevelés komplex módon van jelen az óvodai élet minden területén, áthatja nevelőtevékenységünk egészét, de első sorban személyes példamutatás útján ismertetjük meg a gyermekekkel. Naponta elcsendesedve, gyertya köré ülve beszélgetünk arról, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni itt a Földön. A lelki beszélgetéseket mindig a gyertya meggyújtásával, egyházi gyermekdalok éneklésével kezdjük, és rövid imával zárjuk le. Az óvodai hittanfoglalkozásaink heti rendszerességgel valósulnak meg Pap Józsefné Emese hitoktató vezetésével. Az egyházi esztendő ünnepeit követve, a mindennapok során a bibliai történetek megismerése – a gyermekek életkorának megfelelően- kiemelt feladatunk.

A gyermekeket felekezeti hovatartozás nélkül fogadjuk és szeretettel várjuk Isten azon kis ajándékait is, kiknek szülei rokonszervesnek érzik törekvéseinket.

A katolikus életre nevelés megvalósításának alkalmai, lehetőségei:

 • óvodai hittanfoglalkozások
 • csendes percek
 • spontán adódó nevelési helyzetek (játékidőben, szabadidőben)
 • családi szentmisék, ünnepi szentmisék
 • templomlátogatások

A pedagógusok tevékenységeit meghatározza az innováció, folyamatosan képezzük magunkat, nyitottak vagyunk az új ismeretekre, módszerekre. Szívesen látunk óvodánkba bejáró, nem helyben lakó gyermekeket. Az önkormányzat támogatásával minden kedvezményt biztosítunk a helybéli és vidéki gyermekeknek egyaránt.

Szeretnénk, ha a település az itt élő emberek is gazdagodnának a katolikus óvodában folyó nevelés által. Célunk az intézményben az oktató-nevelő munka színvonalának emelése, eredményessé tétele.

“A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” /Goethe/

II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézmény Tagóvodájának Dolgozói